BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Przetargi

Ogłoszenie o naborze partnera

 

Informacja o wyborze partnera

 

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku ogłasza nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy".
Regulamin naboru i karta zgłoszenia w załącznikach.

Regulamin naboru - do pobrania
Karta zgłoszenia - do pobrania

Modernizacja łazienek dla chłopców w starej części szkoły i personelu w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku oraz modernizacja łazienek i pomieszczeń pod planowane prysznice w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie

 
Zawiadomienie o wyborze oferty 1 2
 
 
Informacja z otwarcia ofert 1 2
 
We wzorcowym kosztorysie błędnie wstawiono ilości w pozycjach 6.1.3-6.1.6, 8.1.3-8.1.6. Zgodnie z wartościami w przedmiarach robót prawidłowe ilości w każdej pozycji wynoszą 2 szt.
 
 
Usunięto niespójność w SIWZ. W pkt 3.8  podana była możliwość składania ofert częściowych tak jak w ogłoszeniu w BZP natomiast  a w pkt. 3.12 brak możliwości składania ofert częstościowych. Usunięto punkt  3.12 jako błędny.

 

Treść ogłoszenia

Rozdział I SIWZ - instrukcja dla wykonawców

Rozdział II - zał_nr_1 - formularz oferty

Rozdział III - przedmiar robót ZS Nowa Sarzyna

Rozdział III -przedmiar robót ZSL Leżajsk

Rozdział IV -kosztorys ZS Nowa Sarzyna

Rozdział IV -kosztorys ZSL Leżajsk

Rozdział V - wzór umowy z oświadczeniem gwarancyjnym

zał_nr_2 - oświadczenie z art. 25a ust. 1 o spełnianiu warunków udziału

zał_nr_3 - oświadczenie z art. 25a_ust. 1 o barku podstaw do wykluczenia

zał_nr_4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

zał_nr_5 - wykaz robót

zał_nr_6 wykaz osób

 

Link do ogłoszenia w BZP
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f08e4209-60f2-4ccc-9537-71530d36567b

 

 

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Poprawiono błąd w SIWZ

Było: 16.2 Otwarcie ofert odbędzie się w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego, w pomieszczeniu: gabinet dyrektora szkoły w dniu 18.12.2017r, o godz. 1.15

Jest: 16.2 Otwarcie ofert odbędzie się w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego, w pomieszczeniu: gabinet dyrektora szkoły w dniu 18.12.2017r, o godz. 13.15

Aktualny SIWZ

 

Zmieniono formularz cenowy.
Tutaj można pobrać aktualną wersję.

 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik 1 -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 2 - dot. spełnienia warunków uczestnicztwa w przetargu

Załącznik 3 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 4 - formularz cenowy

Załącznik 5 - Zobowiązanie

Wzór umowy

 

Treść ogłoszenia w BZP

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0081dd41-d151-4e38-a34a-339f0c099f60

Kadry i płace dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Licealnych im. B.Chrobrego/Technikum Nr 2 w Leżajsku

Protokół wyboru ofert

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zespół Szkół Licealnych zaprasza do złożenia oferty na kurs Kadry  i płace dla nauczycieli  kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Licealnych im. B.Chrobrego/Technikum Nr 2  w Leżajsku

 

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie o braku powiązań

 

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046326