Dokumenty i terminy rekrutacji

Home / Dokumenty i terminy rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają następujące dokumenty:

Obowiązkowo:

 

POBIERZ wniosek
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej na formularzu dostępnym w sekretariacie lub na stronie internetowej
(zobacz wzór podania)
świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów
kartę zdrowia z gimnazjum
trzy fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie:  nazwisko i imię , data urodzenia, adres zamieszkania)

Dodatkowo

– opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi.