Home

31 sierpnia 2012 roku zakończyła się realizacja projektu. Nadszedł zatem czas na krótkie posumowanie.

W projekcie o wartości 553 394 zł uczestniczyło 72 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista i technik logistyk.

Sukcesem zakończone zostały wszystkie zaplanowane działania projektowe.

W ramach zrealizowanych działań osiągnięte zostały następujące rezultaty i produkty:

1. 140 godzin dyżurów pedagogów i 140 godzin dyżurów psychologa w celu zwiększenia motywacji uczniów i podwyższenia ich frekwencji na zajęciach lekcyjnych (poprzedzone warsztatami psychologicznymi i pedagogiczno-motywacyjnymi).

2. 120 godzin zajęć z języka angielskiego dla ekonomistów i logistyków dla każdej z 6 grup (podzielonych na 60 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 60 godzin języka angielskiego zawodowego).

3. 100 godzin zajęć w programie finansowo- księgowym Insert dla każdej z 4 grup oraz 100 godzin zajęć w programie logistyczno-spedycyjnym SpedTrans dla 2 grup. Uczniowie po zdaniu egzaminów otrzymali certyfikaty znajomości obsługi programów Insert i SpedTrans.

4. Uczestnicy w ramach projektu opracowali 55 językowych zawodowych tematycznych prezentacji multimedialnych oraz udoskonalili swoje umiejętności językowe rozwiązując testy z języka angielskiego zamieszczone na utworzonym systemie zdalnego nauczania (e-learningu).

5. 21 uczniów klasy logistyk uzyskało w ramach projektu prawo jazdy kategorii B oraz 46 uczniów klas ekonomicznych ukończyło szkolenie: "Kadry i płace z Płatnikiem" .

6. Uczniowie zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego, odbyli wyjazdy na Międzynarodowe Targi Pracy i Podkarpackie Targi Edukacyjne oraz ukończyli szkolenia: "Drogowskazy edukacyjno-zawodowe" lub "ABC przedsiębiorczości' wspomagające ich aktywne wejście na rynek edukacyjno-zawodowy.

7. Przeprowadzone zostały 4 wykłady przez przedstawicieli wyższych uczelni o tematyce ekonomicznej i logistycznej.

W ramach realizacji projektu został osiągnięty cel ogólny: 72 uczestników projektu wyrównało swoje szanse edukacyjne poprzez podniesienie, dostosowanie i rozszerzenie ich kompetencji kluczowych do potrzeb rynku pracy oraz osiągnięte zostały zaplanowane cele szczegółowe:

1. Wyposażenie Technikum Nr 2 w nowoczesny sprzęt komputerowy, programy komputerowe i fachową literaturę; zakupiono ze środków projektu:

15 laptopów, 2 projektory, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 1 ekran elektryczny, 2 tablice (gabloty), specjalistyczny program logistyczno-spedycyjny SpedTrans, fachową literaturę zawodową, specjalistyczne podręczniki pedagogiczno-psychologiczne, pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego oraz książki i programy z doradztwa zawodowego.

2. Nabycie przez uczniów umiejętności:

a) podstawowej komunikacji w języku angielskim zawodowym

b) biegłej obsługi komputerowych programów: Insert i SpedTrans

c) prowadzenia pojazdów samochodowych kat. B

d) obsługi programu kadrowo-płacowego i programu Płatnik

e) świadomych decyzji na rynku edukacyjno-zawodowym

Projekt oprócz korzyści dla 72 beneficjentów w postaci przygotowania ich do wymagań rynku edukacyjno-zawodowego poprzez podniesienie i dostosowanie ich wiedzy i umiejętności oraz znacznego doposażenia w sprzęt komputerowy, programy i fachową literaturę szkolnictwa zawodowego Technikum Nr 2 pozostawił tzw. wartości dodane, które będą owocowały w przyszłości:

1. Funkcjonujący e-learning na stronie projektu (z bazą testów językowych oraz zadań zawodowych).

2. Językowe prezentacje zawodowe do wykorzystania w dydaktyce języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych.

3. Utworzony został Szkolny Ośrodek Kariery z wyposażoną bazą (książki i programy komputerowe).

4. Nawiązana została trwała współpraca z firmami i instytucjami z branży ekonomicznej i logistycznej.

Realizacja projektu i osiągnięcie zakładanych celów była możliwa dzięki wkładowi pieniężnemu Powiatu Leżajskiego w wysokości 74 708,19 zł, za co Dyrekcja, zarząd projektu oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

efsgov