„Spedytor na maksa!” nr 1 na liście rankingowej

„Spedytor na maksa!” nr 1 na liście rankingowej

Projekt pt: „Spedytor na maksa!” złożony w konkursie RPPK.09.04.00.IP.01-18-025/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego uzyskał najwyższą pozycję na liście rankingowej.

Wniosek o dofinansowanie o wartości łącznej 568 642,50 zł wsparciem obejmie 75 nowoprzyjętych uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor i realizowany będzie w partnerstwie z firmą Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa z Leżajska.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy w Powiacie Leżajskim.

W ramach realizacji działań projektowych zostaną doposażone pracownia

spedycji i pracownia środków transportu do nauki zawodu technik spedytor w sprzęt komputerowy, programy spedycyjno-transportowe i pomoce dydaktyczne o wartości 210 304,00 zł.

75 uczniów otrzyma stypendium stażowe za odbyte staże zawodowe u partnera w wysokości 2 374 zł na każdą osobę, w kwocie łącznej 178 050,00 zł.

Ponadto 4 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesie swoje kwalifikacje zawodowe podczas staży zawodowych realizowanych u partnera.

Jednocześnie uczestnicy projektu uczestniczyć będą w warsztatach na wyższych uczelniach.

Należy podkreślić, że patronatem przez Styropianex zostanie objęty kierunek technik spedytor, a dla wszystkich nowoprzyjętych uczniów zaplanowane są miejsca w projekcie.

Zespół projektowy