Doposażenie pracowni spedycji i środków transportu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i uniważnieniu postępowań str. 1 2 3 4 5

Informacja z otwarcia ofert str. 1 str. 2

 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

 

Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego / Technikum Nr 2 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na kwotę poniżej 214 000,00 euro na zadanie pn.:WYPOSAŻENIE PRACOWNI SPEDYCJI w ramach realizacji projektu: „Spedytor na maksa!” zadanie nr 2: „Doposażenie pracowni spedycji i środków transportu” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załacznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy- częśc nr 1

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy- częśc nr 2

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy- częśc nr 3

Załacznik nr 5 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 6 - Wzór umowy

 

Ogłoszenie w BZP