Przetarg na zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego

Przetarg został unieważniony

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/09e43da3-2b3f-4cfa-a1aa-888b43cc0073

 

Zmiana ogłoszenia w BZP

 

Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego / Technikum Nr 2 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na kwotę poniżej 214 000,00 euro w ramach realizacji projektu: „Spedytor na maksa!” - wyposażenie biura projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załacznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy

Załacznik nr 5 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie w BZP