Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na rok 2021 dla Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Informacja z otwarcia ofert

 

SIWZ - instrukcja dla wykonawców

Formularz oferty

Załącznik 1 -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 2 - dot. spełnienia warunków uczestnicztwa w przetargu

Załącznik 3 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 4 - formularz cenowy

Załącznik 5 - Zobowiązanie

Wzór umowy

Treść ogłoszenia w BZP

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8f7a7674-2304-4deb-9b52-cf62888d7d27