Doposażenie pracowni środków transportu

Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego / Technikum Nr 2 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na kwotę poniżej 214 000,00 euro na zadanie pn.:Doposażenie pracowni środków transportu w ramach realizacji projektu: „Spedytor na maksa!” zadanie nr 2: „Doposażenie pracowni spedycji i środków transportu” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Modyfikacja SIWZ nr 2

Zmienione:

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy

 

Ogłoszenie w BZP

 

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

Modyfikacja SIWZ 1 2

Zmienione:

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy

 

Ogłoszenie o zmianie w BZP

 

SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załacznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy

Załacznik nr 5 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie w BZP