Deklaracja dostępności

Home / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZSL Leżajsk

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH im. Bolesława Chrobrego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSL Leżajsk.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Opis architektoniczny szkoły

Na teren szkoły można wjechać/wejść od ulicy Bolesława Chrobrego, od ulicy Marii Curie-Skłodowskiej oraz małą bramką od strony budynku internatu. Piesze ciągi komunikacyjne do budynku z obydwu stron oraz parkingi od strony ul. Bolesława Chrobrego wyłożone są kostką brukową. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektu szkolnego jest zadowalające. Teren przyszkolny jest oświetlony lampami ulicznymi z oświetlenia miejskiego. Posesja szkolna jest ogrodzona, zamykana w czasie nieobecności pracowników i uczniów. Wejścia na teren szkoły są oznakowane. Drogi ewakuacyjne są oznaczone. Tablice informacyjne nie stanowią zagrożenia dla użytkowników budynku. Główne wejście do budynku i inne wejścia/wyjścia ewakuacyjne posiadają prawidłowe oznakowania. Jest kilka wejść do szkoły. Wejście główne do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia na terenie placówki są utrzymane w czystości i porządku. Klatki schodowe są w bardzo dobrym stanie wizualnym i użytkowym. Internat który należy do Zespołu Szkół Licealnych mieści się w osobnym budynku i nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Posiada tylko jedną klatkę schodową oraz wewnętrzne drzwi przeciw pożarowe. Droga ewakuacyjna jest prawidłowo oznakowana na każdym piętrze i także klatce schodowej. Wewnętrzne korytarze posiadają czujniki dymu i elektroniczny monitoring.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów zdjęć i obrazków
 • niektóre dokumenty PDF posiadają skany w warstwie tekstowej
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogusław Majcher.
 • E-mail: mbszkola@op.pl
 • Telefon: 172420019

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
 • Adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 6
  37-300 Leżajsk
  skr. poczt. 64
 • E-mail: sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl
 • Telefon: 17 242-00-19

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.