Dokumenty szkolne

Home / Dokumenty szkolne
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
POBIERZ Wniosek o przyjęcie do szkoły
POBIERZ Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
POBIERZ Wniosek o przyjęcie do Internatu
DOKUMENTY SZKOLNE
POBIERZ Statut szkoły
POBIERZ Misja i wizja szkoły
POBIERZ Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
POBIERZ System Interwencji Wychowawczych
POBIERZ Regulamin Rady Rodziców
POBIERZ Regulamin Biblioteki
Dokumenty RODO
POBIERZ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik niepełnoletni)
POBIERZ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik pełnoletni)
POBIERZ Klauzula informacyjna do regulaminu konkursu
DLA UCZNIÓW
POBIERZ Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
POBIERZ Zwolnienie z pierwszych i ostatnich lekcji wychowania fizycznego
POBIERZ Regulamin stypendium Dyrektora Szkoły
OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW (o przekazaniu opieki)
POBIERZ Oświadczenie /rodziców/ o przekazaniu opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu
POBIERZ Oświadczenie /rodzica/ o przekazaniu opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu
DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
DOCX / PDF Formularz klasyfikacji rocznej
DOCX / PDF Formularz klasyfikacji śródrocznej
DOCX / PDF Formularz klasyfikacji końcowej (klasy maturalne)
DOCX / PDF Dokumentacja wycieczki
DOCX / PDF Formularz na wywiadówkę
POBIERZ Ewidencja przebiegu pojazdu
POBIERZ Zgłoszenie w sprawie dokonania przeniesienia majątku
POBIERZ Zgłoszenie w sprawie dokonania likwidacji majątku
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
POBIERZ Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
Fundusz Zdrowotny
POBIERZ Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
POBIERZ Wniosek o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną
POBIERZ Wniosek o przyznanie zapomogi
PKZP – Powiatowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
POBIERZ (zał.1) Deklaracja przystąpienia
POBIERZ (zał.2) Wniosek o udzielenie pożyczki
POBIERZ (zał.3) Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe
POBIERZ Klauzula informacyjna
POBIERZ Podstawowe informacje dla pracownika
POBIERZ Pytania i odpowiedzi

Dane do faktury za zakupy dla Zespołu Szkół Licealnych:

NABYWCA

Powiat Leżajski
37-300 Leżajsk
ul. Kopernika 8
NIP  816-167-32-28

ODBIORCA

Zespół Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego
37-300 Leżajsk
ul. M. Curie-Skłodowskiej 6