Erasmus + “Hold Everyone Together”

Erasmus + “Hold Everyone Together”

Od października 2020 do września 2022 ZSL realizuje projekt partnerski pod nazwą „Hold Everyone Together”/ „Trzymajmy się razem”.  Głównym tematem i założeniem projektu jest wspieranie idei tolerancji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego uczniów ze względu na pochodzenie, wygląd, status społeczny,  wyznawane poglądy itp.  Poprzez szereg działań, takich jak warsztaty, spotkania i  webinaria chcemy podnieść umiejętności kluczowe naszych wychowanków, oraz wspomóc ich w integracji z rówieśnikami i zapewnić im równe szanse w dostępie do edukacji, a w przyszłości – pracy.

Zapraszamy do współpracy uczniów oraz ich rodziców, a także nauczycieli.  Współpracujemy ze szkołami z Rumunii, Serbii, Turcji oraz Grecji.

Aby dołączyć do programu  Erasmus + „Hold Everyone Together” należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w programie, wypełnić zgłoszenie oraz  uzyskać pisemną  zgodę rodzica, lub prawnego opiekuna.  W programie mogą wziąć udział uczniowie wykazujący się dobrym zachowaniem, potwierdzonym przez wychowawcę klasy, oraz są komunikatywne w języku angielskim.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie duża pierwszeństwo w programie będą miały osoby, które uzyskały lepszą średnią na świadectwie z ubiegłego roku. ( w przypadku klas pierwszych – ósmej klasy).

Koordynator projektu: Renata Pytko. (kontakt przez dziennik szkoły)