Rekrutacja

Home / Rekrutacja

PODANIE do Internatu

WZÓR poprawnie wypełnionego podania


ZASADY REKRUTACJI / PRZYJĘCIA DO INTERNATU

1. Internat Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku w pierwszej kolejności zapewnia zakwaterowanie uczniom naszej szkoły.

2. W przypadku wolnych miejsc mieszkańcami internatu mogą być uczniowie innych szkół po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Licealnych i kierownika internatu.

3. Ilość przyznanych miejsc w internacie uzależniona jest od wielkości bazy lokalowej, którą w danej chwili dysponuje internat.

4. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie ZSL zamieszkali w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony.

5. Warunkiem przyznania miejsca w internacie jest korzystanie z całodziennego wyżywienia (wyjątek stanowi wniosek rodzica/opiekuna prawnego potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o niemożliwości korzystania z posiłków ze  względów zdrowotnych – dieta, alergia pokarmowa, itp.)

6. Podanie o przyjęcie do internatu należy złożyć w pokoju wychowawców w internacie lub w sekretariacie szkoły w trybie i terminie określonym przez dyrektora szkoły.

7. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji istnieje możliwość odwołania się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają:

  • uczniowie, którzy mieszkali w internacie w latach ubiegłych i uzyskali pozytywną ocenę zachowania,
  • uczniowie mieszkający w miejscowościach, z których codzienny dojazd jest niemożliwy lub utrudniony,
  • uczniowie w trudnej sytuacji materialnej,
  • wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, sieroty, półsieroty, uczniowie przebywający w rodzinach zastępczych.

 Dodatkowym kryterium przyznania miejsca w internacie jest:

  • kolejność złożenia podania,
  • zamierzony okres pobytu w internacie.

Warunkiem utrzymania przyznanego uczniowi miejsca w internacie jest terminowe regulowanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.

Uczniowie, którzy zostali przyjęci do szkoły, ale wycofali dokumenty ze szkoły zostają automatycznie skreśleni z listy przyjętych do internatu.

Rodzice uczniów przyjętych do internatu, zobowiązani są do wypełnienia i podpisania odpowiednich dokumentów internatu. Można to uczynić po przyjeździe do internatu lub pobrać druki ze strony internetowej.

Do internatu uczniowie zapisywani są tylko na dany rok szkolny.

Wyniki rekrutacji do internatu można sprawdzić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.