BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Poprawiona informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA

 • Stosownie do treści przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, iż poprawia oczywistą omyłkę pisarską, która wynikła z treści formularza ofertowego, można ją było zidentyfikować na podstawie porównania pozostałych dokumentów stanowiących treść oferty.
  Omyłka polegała na tym, iż oferenci składający Formularz ofertowy zaoferowali chęć wykonania przedmiotu zamówienia w „Części 6” sugerując się pomyłkowo wpisaną cyfrą
  „6 zamiast 7 – Art. Garmażeryjne” w Formularzu cenowym przygotowanym przez Zamawiającego.
  Formularze cenowe załączone do Oferty oczywiście dotyczyły, zgodnie z SIWZ (Instrukcją dla Wykonawców) Części nr 7 – Art. Garmażeryjnych.
  W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający umieszcza złożone Formularze ofertowe następujących Wykonawców zamiast w Części 6 w Części 7 – Art. Garmażeryjne
  Firma Cateringowa Sowrad Konrad Sowa 36-062 Zaczernie
  Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Piotr Kusz 36-016 Chmielnik 332

W wyniku poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej nie zmienia się treść złożonej oferty rozumianej jako treść oświadczenia woli wykonawcy.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Odpowiedzi na zadane pytania

 

Treść ogłoszenia

SIWZ - instrukcja dla wykonawców

Formularz oferty

Załącznik 1 -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 2 - dot. spełnienia warunków uczestnicztwa w przetargu

Załącznik 3 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 4 - formularz cenowy

Załącznik 5 - Zobowiązanie

Wzór umowy

Treść ogłoszenia w BZP

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=49504596-2a0e-407e-b11a-86d585f07f0e