BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Przetargi

Doposażenie pracowni środków transportu

Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego / Technikum Nr 2 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na kwotę poniżej 214 000,00 euro na zadanie pn.:Doposażenie pracowni środków transportu w ramach realizacji projektu: „Spedytor na maksa!” zadanie nr 2: „Doposażenie pracowni spedycji i środków transportu” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Modyfikacja SIWZ nr 2

Zmienione:

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy

 

Ogłoszenie w BZP

 

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

Modyfikacja SIWZ 1 2

Zmienione:

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy

 

Ogłoszenie o zmianie w BZP

 

SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załacznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy

Załacznik nr 5 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie w BZP

Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia pracowni środków transportu

Przedmiotem zamówienia jest zakup doposażenia pracowni środków transportu (sprzęt, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne) w ZSL im. Bolesława Chrobrego/Technikum Nr 2 w Leżajsku w projekcie „Spedytor na maksa!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską.

30213100-6 Komputery przenośne

30213300-8 Komputer biurkowy

38652100-1 Projektory

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy do szacowania zamówienia

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku informuje o unieważnieniu zapytania ofertowegona na realizację usługi programu kulturowego w ramach projektu „Staże zagraniczne jako aktywna forma podnoszenia kompetencji młodzieży o numerze 2020-1-PL01-KA102-079948 realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku informuje o unieważnieniu zapytania ofertowegona na realizację usługi transportu międzynarodowego i lokalnego w ramach projektu „Staże zagraniczne jako aktywna forma podnoszenia kompetencji młodzieży” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079948 realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku informuje o unieważnieniu zapytania ofertowegona na realizację usługi współzarządzania projektem „Staże zagraniczne jako aktywna forma podnoszenia kompetencji młodzieży o numerze 2020-1-PL01-KA102-079948 realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

 

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Przetarg na zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego

Przetarg został unieważniony

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/09e43da3-2b3f-4cfa-a1aa-888b43cc0073

 

Zmiana ogłoszenia w BZP

 

Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego / Technikum Nr 2 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na kwotę poniżej 214 000,00 euro w ramach realizacji projektu: „Spedytor na maksa!” - wyposażenie biura projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załacznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy

Załacznik nr 5 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie w BZP

Wyposażenie pracowni spedycji

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego / Technikum Nr 2 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na kwotę poniżej 214 000,00 euro na zadanie pn.:WYPOSAŻENIE PRACOWNI SPEDYCJI w ramach realizacji projektu: „Spedytor na maksa!” część nr 2- cross-financing współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załacznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy

Załacznik nr 5 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 6 - Wzór umowy

Ogłoszenie w BZP

Doposażenie pracowni spedycji i środków transportu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i uniważnieniu postępowań str. 1 2 3 4 5

Informacja z otwarcia ofert str. 1 str. 2

 

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

 

Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego / Technikum Nr 2 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na kwotę poniżej 214 000,00 euro na zadanie pn.:WYPOSAŻENIE PRACOWNI SPEDYCJI w ramach realizacji projektu: „Spedytor na maksa!” zadanie nr 2: „Doposażenie pracowni spedycji i środków transportu” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załacznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy- częśc nr 1

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy- częśc nr 2

Załacznik nr 4 - Formularz cenowy- częśc nr 3

Załacznik nr 5 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 6 - Wzór umowy

 

Ogłoszenie w BZP

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

 

Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego / Technikum Nr 2 w Leżajsku ogłasza nabór pracownika naukowego uczelni wyższej do przeprowadzenia specjalistycznych warsztatów dla uczniów i nauczycieli

Więcej szczegółów