BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Przetargi

Wyżywienie/catering dla nauczycieli i młodzieży podczas staży zawodowych w ramach uczestnictwa w projekcie pt: „Spedytor na maksa!”

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku/Technikum Nr 2 w Leżajsku zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wyżywienie/catering dla nauczycieli i młodzieży podczas staży zawodowych w ramach uczestnictwa w projekcie pt: „Spedytor na maksa!”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie nr 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Jest projektem partnerskim z okresem realizacji od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2022 roku, w którym Liderem jest Powiat Leżajski/Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku/Technikum Nr 2, a Partnerem Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa Stare Miasto 507, 37-300 Leżajsk.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad przedmiotu zamówienia wyszczególnione są w załączniku.

 

Protokół z wyboru oferty

1 2 3

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Poprawiona informacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA

 • Stosownie do treści przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, iż poprawia oczywistą omyłkę pisarską, która wynikła z treści formularza ofertowego, można ją było zidentyfikować na podstawie porównania pozostałych dokumentów stanowiących treść oferty.
  Omyłka polegała na tym, iż oferenci składający Formularz ofertowy zaoferowali chęć wykonania przedmiotu zamówienia w „Części 6” sugerując się pomyłkowo wpisaną cyfrą
  „6 zamiast 7 – Art. Garmażeryjne” w Formularzu cenowym przygotowanym przez Zamawiającego.
  Formularze cenowe załączone do Oferty oczywiście dotyczyły, zgodnie z SIWZ (Instrukcją dla Wykonawców) Części nr 7 – Art. Garmażeryjnych.
  W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający umieszcza złożone Formularze ofertowe następujących Wykonawców zamiast w Części 6 w Części 7 – Art. Garmażeryjne
  Firma Cateringowa Sowrad Konrad Sowa 36-062 Zaczernie
  Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Piotr Kusz 36-016 Chmielnik 332

W wyniku poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej nie zmienia się treść złożonej oferty rozumianej jako treść oświadczenia woli wykonawcy.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Odpowiedzi na zadane pytania

 

Treść ogłoszenia

SIWZ - instrukcja dla wykonawców

Formularz oferty

Załącznik 1 -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 2 - dot. spełnienia warunków uczestnicztwa w przetargu

Załącznik 3 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 4 - formularz cenowy

Załącznik 5 - Zobowiązanie

Wzór umowy

Treść ogłoszenia w BZP

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=49504596-2a0e-407e-b11a-86d585f07f0e

Ogłoszenie o naborze partnera

 

Informacja o wyborze partnera

 

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku ogłasza nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. "Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy".
Regulamin naboru i karta zgłoszenia w załącznikach.

Regulamin naboru - do pobrania
Karta zgłoszenia - do pobrania

Modernizacja łazienek dla chłopców w starej części szkoły i personelu w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku oraz modernizacja łazienek i pomieszczeń pod planowane prysznice w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie

 
Zawiadomienie o wyborze oferty 1 2
 
 
Informacja z otwarcia ofert 1 2
 
We wzorcowym kosztorysie błędnie wstawiono ilości w pozycjach 6.1.3-6.1.6, 8.1.3-8.1.6. Zgodnie z wartościami w przedmiarach robót prawidłowe ilości w każdej pozycji wynoszą 2 szt.
 
 
Usunięto niespójność w SIWZ. W pkt 3.8  podana była możliwość składania ofert częściowych tak jak w ogłoszeniu w BZP natomiast  a w pkt. 3.12 brak możliwości składania ofert częstościowych. Usunięto punkt  3.12 jako błędny.

 

Treść ogłoszenia

Rozdział I SIWZ - instrukcja dla wykonawców

Rozdział II - zał_nr_1 - formularz oferty

Rozdział III - przedmiar robót ZS Nowa Sarzyna

Rozdział III -przedmiar robót ZSL Leżajsk

Rozdział IV -kosztorys ZS Nowa Sarzyna

Rozdział IV -kosztorys ZSL Leżajsk

Rozdział V - wzór umowy z oświadczeniem gwarancyjnym

zał_nr_2 - oświadczenie z art. 25a ust. 1 o spełnianiu warunków udziału

zał_nr_3 - oświadczenie z art. 25a_ust. 1 o barku podstaw do wykluczenia

zał_nr_4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

zał_nr_5 - wykaz robót

zał_nr_6 wykaz osób

 

Link do ogłoszenia w BZP
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f08e4209-60f2-4ccc-9537-71530d36567b

 

 

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Poprawiono błąd w SIWZ

Było: 16.2 Otwarcie ofert odbędzie się w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego, w pomieszczeniu: gabinet dyrektora szkoły w dniu 18.12.2017r, o godz. 1.15

Jest: 16.2 Otwarcie ofert odbędzie się w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego, w pomieszczeniu: gabinet dyrektora szkoły w dniu 18.12.2017r, o godz. 13.15

Aktualny SIWZ

 

Zmieniono formularz cenowy.
Tutaj można pobrać aktualną wersję.

 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz oferty

Załącznik 1 -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 2 - dot. spełnienia warunków uczestnicztwa w przetargu

Załącznik 3 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik 4 - formularz cenowy

Załącznik 5 - Zobowiązanie

Wzór umowy

 

Treść ogłoszenia w BZP

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0081dd41-d151-4e38-a34a-339f0c099f60