BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

Przetargi

Kadry i płace dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Licealnych im. B.Chrobrego/Technikum Nr 2 w Leżajsku

Protokół wyboru ofert

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zespół Szkół Licealnych zaprasza do złożenia oferty na kurs Kadry  i płace dla nauczycieli  kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Licealnych im. B.Chrobrego/Technikum Nr 2  w Leżajsku

 

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie o braku powiązań

 

Ogłoszenie w Bazie konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1046326

Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni gospodarki materiałowej oraz doposażenie pracowni techniki biurowej i pracowni środków transportu

Przetarg został unieważniony.

Informacja o unieważnieniu

 

https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP403/Preview/e6ee95a0-c1a4-4336-a49e-f29952f5a473

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2017 o godz. 15:15.

 

Zamawiający przypomina o zbliżającym się terminie składania ofert  zgodnie z treścią ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

"IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-24, godzina: 15:00"

 

Wyjaśnienia:


1. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.
2. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane przez producenta komputera lub jego dostawcę.
3. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było wraz z certyfikatami autentyczności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość sprawdzenia u producenta oprogramowania jego legalności poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów u producenta oprogramowania.

 

SIWZ
Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Załącznik nr 5 Wzór formularza Ofertowego
Załącznik nr 6 Wzór umowy

 

Adres ogłoszenia w BZP:

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=afa9065c-de43-4af9-a739-defe820e8cf0

Wyposażenie pracowni gospodarki materiałowej oraz doposażenie pracowni techniki biurowej i pracowni środków transportu

 

Uległa zmianie treść Załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Było: "5. Komputer klasy desktop - 16 szt."

Jest: "5. Komputer klasy desktop - 15 szt."

 

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

 

Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego/Technikum Nr 2 w Leżajsku (ZSL) zaprasza do złożenia ofert na Wyposażenie pracowni gospodarki materiałowej oraz doposażenie pracowni techniki biurowej i pracowni środków transportu w ZSL im. Bolesława Chrobrego/Technikum Nr 2 w Leżajsku.
Oferta służy do rozeznania rynku i oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w projekcie pt.: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” nr wniosku: WND-RPPK.09.04.00-18-0004/16 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie IX osi priorytetowej, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Treść zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Przetarg na przeprowadzenie kursów: „Obsługa kas fiskalnych” oraz „Prawo jazdy kat. C+E” i „Operator wózków jezdniowych”

 

Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zmieniony Załącznik nr 1 a - poprawiono błędnie wpisane daty zgodnie z SIWZ.

Było: "Terminy: 01.09-30.09.2017 – 2 grupy po 10 osób, 01.09-30.09.2018 – 2 grupy: 12 osób i 13 osób, 01.09-30.09.2019 – 10 osób."

Jest: "Terminy: 01.09-31.10.2017 – 2 grupy po 10 osób, 01.09-31.10.2018 – 2 grupy: 12 osób i 13 osób, 01.09-30.09.2019 – 10 osób."

 

 

Zespół Szkół Licealnych ogłasza przetarg na przeprowadzenie kursów: „Obsługa kas fiskalnych” oraz „Prawo jazdy kat. C+E” i „Operator wózków jezdniowych”
dla uczestników projektu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista - sukces na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską.

SIWZ 1 2

Zalacznik nr 1a - Opis przedmiotu zamowienia „Obsługa kas fiskalnych”

Zalacznik nr 1b - Opis przedmiotu zamowienia „Prawo jazdy kat. C+E”

Zalacznik nr 1c - Opis przedmiotu zamowienia „Operator wózków jezdniowych”

Zalacznik nr 2 - Oferta cenowa

Zalacznik nr 3 - Wzór umowy

Zalacznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień i sytuacji ekonomicznej

Zalacznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zalacznik nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Zalacznik nr 7a - Wykaz usług

Zalacznik nr 7b - Oświadczenie o ilości przeszkolonych osób

Zalacznik nr 8 - Wzór CV

Zalacznik nr 9 - Wzór programu szkolenia „Operator wózków jezdniowych”

 

Adres ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=12b1dad0-7572-4a95-9443-bcf3933d38ba

 

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów „Obsługa kas fiskalnych” oraz „Prawo jazdy kat. C+E” i „Operator wózków jezdniowych”

Zmiana terminu składania ofert:

Termin składania ofert upływa 9.06.2017 r. o godz. 15:00

 

 

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia w brzmieniu:

4. 3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przeprowadzenie kursu Obsługa kas fiskalnych dla 55 uczestników podzielonych na 3 grupy projektowe.
Terminy: 01.09-30.09.2017 – 20 osób, 01.09-30.09.2018 – 25 osób, 01.09-30.09.2019 – 10 osób.
 Szkolenia powinny odbywać się w soboty w wymiarze 7 godz., 7 godz., 6 godz.

Do powyższego opisu wyjaśniamy, że Zamawiający zaleca przeszkolenie uczestników szkolenia w latach 2017-2018 z podziałem na grupy szkoleniowe po 10 – 13 osób. Zamawiający zakłada jedynie przeszkolenie określonej liczby uczestników w poszczególnych latach projektowych, co nie wyklucza podziału uczestników szkolenia na grupy.

 

 

1. W punkcie 3.2 pojawił błędny wpis „Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w salach Zamawiającego.”
2. Wpis poprawiony powinien brzmieć: „Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w salach Wykonawcy.”

 

1. W przypadku wymagania dotyczącego min. 2 instruktorów nauki jazdy każdy z nich może posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Jeśli Wykonawca nie dysponuje takimi instruktorami, to do każdej części wymaganych jest co najmniej dwóch instruktorów.Treść zapytania

Załącznik 1a

Załącznik 1b
Załącznik 1c