Dokumenty szkolne

Home / Dokumenty szkolne
PODANIA
POBIERZ Podanie do szkoły
POBIERZ Terminarz rekrutacji do szkoły
POBIERZ Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
POBIERZ Podanie do Internatu
POBIERZ Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego do internatu
POBIERZ Terminarz rekrutacji do internatu
DOKUMENTY SZKOLNE
POBIERZ Statut szkoły
POBIERZ Misja i wizja szkoły
POBIERZ Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
POBIERZ System Interwencji Wychowawczych
POBIERZ Regulamin Rady Rodziców
POBIERZ Regulamin Biblioteki
OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW (o przekazaniu opieki)
POBIERZ Oświadczenie /rodziców/ o przekazaniu opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu
POBIERZ Oświadczenie /rodzica/ o przekazaniu opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu
DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
DOCX / PDF Formularze klasyfikacji
DOCX / PDF Dokumentacja wycieczki
DOCX / PDF Formularz na wywiadówkę
POBIERZ Ewidencja przebiegu pojazdu
POBIERZ Zgłoszenie w sprawie dokonania przeniesienia majątku
POBIERZ Zgłoszenie w sprawie dokonania likwidacji majątku
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
POBIERZ Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
POBIERZ Wniosek o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną
POBIERZ Wniosek o przyznanie zapomogi
PKZP – Powiatowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
POBIERZ (zał.1) Deklaracja przystąpienia
POBIERZ (zał.2) Wniosek o udzielenie pożyczki
POBIERZ (zał.3) Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów

Dane do faktury za zakupy dla Zespołu Szkół Licealnych:

NABYWCA

Powiat Leżajski
37-300 Leżajsk
ul. Kopernika 8
NIP  816-167-32-28

ODBIORCA

Zespół Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego
37-300 Leżajsk
ul. M. Curie-Skłodowskiej 6