Dokumenty szkolne

Home / Dokumenty szkolne
Podania
   POBIERZ Podanie do szkoły
(można wypełniać elektronicznie, a następnie wydrukować, zobacz WZÓR podania)
   POBIERZ Podanie do Internatu
(można wypełniać elektronicznie, a następnie wydrukować, zobacz WZÓR podania)
   POBIERZ Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wychowanka internatu
Dokumenty szkolne
   POBIERZ Statut szkoły
   POBIERZ Misja i Wizja Szkoły
   POBIERZ Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
   POBIERZ System Interwencji Wychowawczych
   POBIERZ Regulamin Rady Rodziców
   POBIERZ Regulamin praktyki zawodowej dla technikow
   POBIERZ Regulamin wycieczki szkolnej
POBIERZ Regulamin Bblioteki
Zobacz warunki Ubezpieczenie NNW
POBIERZ Zestaw podręczników na rok szkolny 2017/18
Oświadczenia dla Rodziców (o przekazaniu opieki)
   POBIERZ Oświadczenie /rodziców/ o przekazaniu opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu
   POBIERZ Oświadczenie /rodzica/ o przekazaniu opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu
Formularze dla nauczycieli i pracowników szkoły
   POBIERZ formularz na wywiadówkę (*.doc - Word)
   POBIERZ formularz na wywiadówkę (pdf)
   POBIERZ ewidencja przebiegu pojazdu
   POBIERZ zgłoszenie w sprawie dokonania przeniesienia majątku
   POBIERZ zgłoszenie w sprawie dokonania likwidacji majątku
   POBIERZ pełna dokumentacja wycieczki szkolnej
ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
   POBIERZ Wniosek o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną
   POBIERZ Wniosek o przyznanie zapomogi
PKZP - Powiatowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
   POBIERZ (zał.1) Deklaracja przystąpienia
   POBIERZ (zał.2) Wniosek o udzielenie pożyczki
   POBIERZ (zał.3) Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów
Inne dokumenty
POBIERZ Raport z ewaluacji szkoły 2014 - LO
POBIERZ Raport z ewaluacji szkoły 2014 - TE

Dane do faktur za zakupy dla Zespołu Szkół Licealnych:

NABYWCA

Powiat Leżajski
37-300 Leżajsk
ul. Kopernika 8
NIP  816-167-32-28

ODBIORCA

Zespół Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego
37-300 Leżajsk
ul. M. Curie-Skłodowskiej 6