Technik ekonomista

1.Technik ekonomista zajmuje się analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziom cen różnych towarów i usług. Analizuje związki między rynkami czynników wytwórczych (pracy, kapitału, nieruchomości). Bada sprawność ekonomiczno-organizacyjną podmiotu gospodarczego. Udziela informacji o firmie, jej produktach, strukturze organizacyjnej, pozycji rynkowej i zamierzeniach na przyszłość. Organizuje pracę biura zarządu firmy. Oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Analizuje koszty i przychody podmiotu gospodarczego oraz określa propozycje ich poprawy.

2. Informacje dodatkowe – Innowacja skarbowo – prawna – program innowacji obejmuje rozszerzenie tematyki ekonomicznej o:

– udział młodzieży w zajęciach ona Uniwersytecie Rzeszowskim

– wycieczki dydaktyczne do instytucji i podmiotów gospodarczych – m. in. Sąd Rejonowy w Leżajsku, Urząd Skarbowy w Leżajsku, ZUS Inspektorat w Leżajsku, biura rachunkowe

– zagraniczne i krajowe praktyki zawodowe

– warsztaty prowadzone przez pracowników wyższych uczelni oraz przedstawicieli podmiotów gospodarczych

– programy komputerowe: INSERT GT i Płatnik do rozliczeń z ZUS

Młodzież może ubiegać się o uczestnictwo w projekcie unijnym, realizowanym w szkole, dzięki czemu podniesie swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe: zdobyć uprawnienia uprawnienia do obsługi kas fiskalnych, warsztaty ekonomiczne i zajęcia z doradcą zawodowym, a także uczestniczyć w płatnych wakacyjnych stażach zawodowych 1- i 2 miesięcznych

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

4. Sylwetka absolwenta

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.). Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie, lub współdziałanie przy wykonywaniu, czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

5. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:
Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista z jednej strony zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej oznacza wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Umiejętności te przygotowują absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.