Technik spedytor

1. Technik spedytor to zawód ściśle związany z organizowaniem przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu.

2. Informacje dodatkowe – innowacja pożarnicza – rozszerzenie zawodu spedytora o tematykę pożarniczą, ochrony ppoż. i ratownictwa przedmedycznego.

Innowacja obejmuje:

– zajęcia i warsztaty w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

– współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku

– wycieczki dydaktyczne do firm transportowo-spedycyjnych, m.in. Omega Pilzno, PKS Leżajsk, BMF w Leżajsku

– obozy ratowniczo-sprawnościowe, kursy pomocy przedmedycznej, kursy spadochronowe i nurkowania przygotowujące do pracy w służbach mundurowych

– dzień mundurowy – zajęcia z ochrony ppoż i ratownictwa medycznego

– programy komputerowe SpedTrans i Cartall Truck

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

4.  Sylwetka absolwenta

Spedytor to ten, który zawodowo i za wynagrodzeniem podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki oraz wykonania innych czynności związanych z jej przewozem.

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań

Zawodowych:

·         Planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków

·         Prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych

·         Prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami

·         Monitorowania przebiegu procesu transportowego

Uczniowie uczestniczą w klasie III w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych.

5. Technik spedytor znajdzie zatrudnienie w:

Absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych oraz dzięki innowacji pożarniczej na uczelniach oficerskich i aspiranckich.

Spedytor znajdzie zatrudnienie w:

·         Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych

·         Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych

·         Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary

·         Hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

·         Dzięki innowacji może doskonalić swoje umiejętności i starać się o pracę w służbach mundurowych: policja, straż pożarna, wojsko, straż miejska