Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu

Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu

W dniu 28 czerwca 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „Spedytor na maksa!” w obecności: Dyrektora WUP Tomasza Czopa, Wicedyrektora ds. EFS Macieja Karasińskiego , Wice Starosty Powiatu Leżajskiego Lucjana Czenczka, Dyrektora ZSL w Leżajsku Zbigniewa Trębacza oraz pana Pawła Buciora, właściciela firmy Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa w Leżajsku.

Projekt pt: „Spedytor na maksa!” został złożony w ramach konkursu RPPK.09.04.00.IP.01-18-025/19 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego i uzyskał pozycję nr 1 na liście rankingowej.

Wniosek o dofinansowanie o wartości łącznej 568 642,50 zł obejmie wsparciem 75 nowoprzyjętych uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor i realizowany będzie od 1 stycznia 2020 roku w partnerstwie z firmą Styropianex Transport.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy w Powiacie Leżajskim.

W ramach realizacji działań projektowych zostaną doposażone pracownie spedycji i środków transportu w sprzęt komputerowy, programy spedycyjno-transportowe i pomoce dydaktyczne o wartości 210 304,00 zł.

Uczniowie otrzymają stypendia stażowe za odbyte u partnera staże zawodowe w łącznej kwocie 178 050,00 zł.

Ponadto nauczyciele kształcenia zawodowego podniosą swoje kwalifikacje podczas staży zawodowych realizowanych u partnera.

Jednocześnie beneficjenci projektu będą uczestniczyć w warsztatach na wyższych uczelniach.

Należy podkreślić, że Styropianex obejmie patronatem kierunek kształcenia technik spedytor, a dla wszystkich nowoprzyjętych uczniów zaplanowane są miejsca w projekcie.

Serdecznie dziękujemy Radzie Powiatu Leżajskiego za  przyjęcie uchwały zatwierdzającej projekt i zabezpieczającej wkład własny.

Andrzej Makówka