“Logistycznie i ekonomicznie”

“Logistycznie i ekonomicznie”

Konkurs obejmuje zakres podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, informatyka oraz wychowanie fizyczne realizowanych na poziomie gimnazjalnym.
Jest grą zespołową (trzyosobowe zespoły) w formie quizu i zagadek intelektualnych (etap I) oraz sprawdzenia umiejętności zespołów poprzez krótkie zadania praktyczne do wykonania na bazie wyżej wymienionych przedmiotów (etap II).

Pytania konkursowe są konstruowane w oparciu o funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

Etap właściwy Konkursu poprzedzony jest przygotowaniem się zainteresowanych zespołów poprzez możliwość rozwiązywanie przykładowych pytań na stronie internetowej Konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Etap pierwszy – eliminacje – w ramach którego drużyny otrzymują pytania konkursowe z przedmiotów określonych przez Organizatora, sprawdzające głównie logiczne myślenie, kojarzenie faktów i wyciąganie wniosków. Zespoły mają limit czasu na odpowiedź i odpowiadają na takie same pytania.

Do drugiego, finałowego etapu przechodzi sześć najlepszych drużyn.
b) Etap drugi praktyczny – finał – w ramach którego zespoły rozwiązują lub wykonują zadania praktyczne z zakresu określonego przez Organizatora. Zadania mogą mieć charakter: sprawnościowy, informatyczny bądź inny przygotowany przez Organizatora i zgodny z zakresem Konkursu. Zadania mogą być poprzedzone pokazem ich poprawnego wykonania. Zwycięzcą Konkursu zostaje drużyna, która uzyska najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu i rozwiąże zadania w krótszym czasie.