Dofinansowanie celowe dla klasy CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Dofinansowanie celowe dla klasy CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024
w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Całkowita wartość zadania:   281 800,00 zł
Kwota wkładu własnego:  56 360,00 zł
Kwota dofinansowania: 225 440,00 zł

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, jako jedna z 16 szkół ponadpodstawowych, został zakwalifikowany do udziału w „Programie CYBER.MIL z klasą”.

W związku z udziałem szkoły w realizacji programu, w formie innowacji pedagogicznej  został utworzony oddział realizujący program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

Umowa Nr 12/CYBER/3300019597/477 o udzielenie dotacji celowej na realizację w/w programu została zawarta w dniu 27 lipca 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Powiatem Leżajskim.

W ramach realizowanego zadania środki finansowe zostaną przeznaczone na cele związane z:

  • wyposażaniem i funkcjonowaniem pracowni informatycznej (zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń towarzyszących oraz urządzeń sieciowych z montażem; zakup licencji i oprogramowania; zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na pracownie informatyczne; zakup specjalistycznej literatury branżowej),
  • wypłatą wynagrodzenia nauczycieli uczących przedmiotów dodatkowych,
  • wyposażaniem uczniów w jednolity ubiór.

Środki z dotacji zostaną wydatkowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

Nauka w klasie objętej dofinansowaniem ma umożliwić uczniom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. Zajęcia z wyżej wymienionych dziedzin prowadzić będą wykładowcy z Politechniki Rzeszowskiej na zasadzie zawartego porozumienia.

Bożena Leniart