Biblioteka

Home / Biblioteka

“Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty,
zapraszający każdego w progi.
Wejdź gościu i stań się przyjacielem” 

Jan Wiktor

ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 –  16.00

Biblioteka/Centrum Multimedialne Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego składa się z trzech pomieszczeń:

Wypożyczalni:

 • z wolnym dostępem do księgozbioru głównego oraz z księgozbiorem podręcznym
 • wszystkie czynności związane zarówno z obsługą czytelników jak i z przygotowywaniem zbiorów do udostępniania są skomputeryzowane (MOL NET+)

Czytelni:

 • ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do sieci Internet
 • z księgozbiorem podręcznym
 • zbiorem czasopism
 • wideoteką i sprzętem multimedialnym

Biblioteki językowej:

 • wyposażonej w encyklopedie, słowniki, podręczniki, programy komputerowe, płyty CD i DVD do nauki języków obcych oraz książki z literatury pięknej w języku angielskim

Zbiory biblioteki szkolnej gromadzone są przez dziesięciolecia istnienia szkoły tj. od 1912 r. po dzień dzisiejszy.

Archiwizujemy książki, czasopisma, zbiory audiowizualne i programy komputerowe.

Biblioteka stwarza możliwość korzystania z wideoteki (posiadamy filmy edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy – literatury, historii, historii sztuki, ekonomii, przysposobienia do życia w rodzinie, filmy mówiące o współczesnych zagrożeniach np. narkotyki, AIDS, alkoholizm, nikotynizm i inne).

W październiku 2015 r. księgozbiór powiększył się o woluminy biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i obecnie liczy 26199 egzemplarzy (stan z marca 2016 r.).

Księgozbiór główny ułożony jest według UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, dzielącej  całość piśmiennictwa na 10 działów głównych, oznaczonych symbolami  od 0 do 9):

0 – Dział ogólny
1 – Filozofia
2 – Religia. Religioznawstwo. Mitologia
3 – Nauki społeczne. Prawo. Administracja
4 – Dział wolny (przeznaczony na nową dziedzinę)
5 – Matematyka. Nauki przyrodnicze
6 – Nauki stosowane. Medycyna. Technika. Rolnictwo
7 – Sztuka. Rozrywki. Sport
8 – Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9 – Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

Lektury obowiązkowe rozmieszczone są na regałach wzdłuż ściany.

  

KSIĄŻKI

Zbiory powiększają się rocznie o ok. 100 – 200 książek i zawierają w przeważającej części klasykę literatury (w tym duży zbiór lektur szkolnych) oraz książki popularno – naukowe.

Księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy itp.) zawiera ok. 3000 woluminów.

CZASOPISMA

– BIBLIOTEKA W SZKOLE
– BIOLOGIA W SZKOLE
– CHEMIA W SZKOLE
– COGITO
– FIZYKA W SZKOLE
– MATEMATYKA W SZKOLE
– MŁODY TECHNIK
– POLONISTYKA
WYCHOWAWCA

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

– płyty DVD, głównie ekranizacje klasyki światowej (proza i dramat), filmy dokumentalne z zakresu historii Polski i świata, historii kultury
– płyty CD, DVD (głównie nagrania do nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego,  francuskiego, rosyjskiego)
– programy komputerowe

NAJSTARSZE KSIĄŻKI

 • Niemcewicz Julian Ursyn : Pamiętniki czasów moich. Tarnów. 1880
 • Zimorowicz Szymon : Roksolanki. Lwów. 1880
 • Kraszewski J. I. : Jelita. Legenda herbowa z roku 1331. Kraków. 1881
 • Dzieje powszechne. Wiedeń. [1883]

  

BIAŁE KRUKI

 • Konstytucja 3 Maja 1791 : Faksymile oryginału. (Podarowana przez Marszałka Sejmu – Józefa Zycha)
 • Dwie wojny : wyjątek z dzieła Karola Szajnochy.Jadwiga i Jagiełło. Lwów. 1891
 • Mickiewicz Adam : Pan Tadeusz Czyli Ostatni Zajazd na Litwie. Lwów. 1892
 • Niemcewicz Julian Ursyn : Śpiewy historyczne. Lwów. 1895
 • Dokładny słownik języka polskiego i języka niemieckiego. Wiedeń. [1895]
 • Orgelbrand S. : Encykopedja Powszechna. Warszawa. 1898
 • Tretiak Józef : Młodość Mickiewicza. Petersburg. 1898
 • Jeske-Choiński Teodor : Historyczna powieść polska. Warszawa. 1899
 • Wybór listów Adama Mickiewicza. Kraków. 1899
 • Hoesick Ferdynand : Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. Warszawa. 1899
 • Gomulicki Wiktor : Opowiadania o Starej Warszawie. Warszawa. 1900
 • La tribune des peuples. Wrocław. 1963

  

W zbiorach biblioteki znajdują się również cenne książki, podarowane przez Kustosza Muzeum Katyńskiego w Warszawie – płk Zdzisława Sawickiego:

 • Katyń: Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. Warszawa. 2000
 • Charków: Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. Warszawa. 2003
 • Miednoje : Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. Warszawa. 2006
 • Banaszek Kazimierz, Roman Wanda Krystyna, Sawicki Zdzisław : Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich. Warszawa. 2000
 • Kowal Kazimierz, Sawicki Zdzisław : Dzieje oręża polskiego w medalierstwie. Warszawa. 2008

Historia biblioteki szkolnej sięga początków istnienia gimnazjum tj. 1912 r. W tym czasie zaczęto gromadzić książki, głównie pochodzące z darów. Były to powieści historyczne i podróżnicze oraz opisy dziejów Polski.

Zasoby biblioteczne podzielone były na dwa działy: bibliotekę nauczycielską i bibliotekę polską uczniów.

Ciekawostka! Książek nie wypożyczano indywidualnie, ale klasami, w ustalonych dla nich dniach i godzinach.

Na jednego ucznia przypadało ok. 10 książek przeczytanych w ciągu roku szkolnego. W starszych klasach liczba ta zazwyczaj podwajała się. Dla porównania dzisiaj na jednego ucznia przypada 2,03 przeczytanych książek.

W latach 1930/31 bibliotekę podzielono na:

– nauczycielską (liczącą 1082 dzieł)

oraz uczniów:

– polską (1428),

– ruską (107),

– niemiecką (62).

Każda z nich miała swojego opiekuna.

z 1z 2

W okresie II wojny światowej leżajskie gimnazjum i liceum zostało objęte zakazem nauczania. Hitlerowcy zdemolowali budynki szkolne, zniszczyli lub wywieźli pomoce naukowe.

Znaczna część księgozbioru ocalała jednak dzięki nauczycielom (przede wszystkim S. Gduli i J. Grögerowi), którzy przechowywali zbiory w swoich domach. Przez cały czas okupacji książki były wypożyczane młodzieży uczącej się w tajnych zespołach oraz zaufanym mieszkańcom Leżajska.

z 3z 4

Po zakończeniu działań wojennych zbiory zostały zwrócone szkole.

Księgozbiór systematycznie uzupełniano o nowe pozycje.

z 5

W roku szkolnym 1974/75 szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 6.

W następnych latach oddano do użytku skrzydło, w którym ulokowano m.in. bibliotekę (mieści się ona tutaj do dnia dzisiejszego; początkowo zajmowała tylko jedno pomieszczenie – obecną czytelnię).

z 6

z 7

z 8

z 9 Elżbieta Lorenc

Ciekawostka! W latach osiemdziesiątych wprowadzono obowiązkową w danym roku szkolnym godzinę przysposobienia czytelniczego. W ramach tych zajęć młodzież uczyła się m.in. korzystać z katalogów, sporządzać przypisy i opisy bibliograficzne.

W celu poprawy czytelnictwa zwiększono liczbę godzin pracy biblioteki, tak, aby uczniowie mogli korzystać z księgozbioru codziennie. Między klasami prowadzono konkursy czytelnicze, organizowano sesje popularnonaukowe, wystawki oraz kiermasze książek itp.

z 10 wypożyczalnia okz 11 wypożyczalnia przed 1993

We wrześniu 1992 roku przy bibliotece po raz pierwszy zorganizowano czytelnię szkolną. Była ona czynna w godzinach otwarcia wypożyczalni oraz dodatkowo (w okresie jesienno – zimowym) w godzinach wieczornych od 17.30 do 19.30.

z 13z 14 czytelnia ok. 1992

W grudniu 1994 roku dzięki zabiegom mgr Elżbiety Sokołowskiej – wykwalifikowanej i dynamicznej bibliotekarce oraz hojności i staraniom Dyrekcji – zainstalowano w wypożyczalni pierwszy komputer z programem obsługującym bibliotekę szkolną (MOL w wersji DOS). Tym samym rozpoczęto proces komputeryzacji biblioteki. Wraz z wprowadzaniem danych do komputera dokonano klasyfikacji księgozbioru wg UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).

z 15z 15a

Ciekawostka! Nasza biblioteka była jedną z pierwszych skomputeryzowanych bibliotek w województwie podkarpackim. Komputeryzację zbiorów zakończono w 1998 roku. Przestały wówczas funkcjonować tradycyjne karty książek oraz czytelników. W roku szkolnym 2000/2001 użytkowników biblioteki spotkała miła niespodzianka – zaczęto wypożyczać książki przy użyciu czytników laserowych. Każdy uczeń otrzymał identyfikator ze swoimi danymi oraz z kodem kreskowym.

Wraz z pojawieniem się nowych technologii zaczęto gromadzić obok tradycyjnych źródeł informacji (książek i broszur) także nagrania na kasetach magnetofonowych, kasetach VHS, oprogramowanie komputerowe na dyskietkach, a w późniejszym czasie programy i filmy na płytach CD i DVD.

W 1999 roku biblioteka uzyskała dostęp do sieci Internet. Z tego źródła informacji za niewielką odpłatnością mogli korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

z 16 pierwsze komputery 2000z 19

z 20cz 20d Widok wypożyczalni 2005

z 20ez 20f

W roku 2000/01 w czytelni szkolnej zainstalowano 4 stanowiska komputerowe i 1 stanowisko z oprogramowaniem Office 2000, z bezpłatnym dostępem do Internetu.

z 21czytelnia 2002W 2005 roku w bibliotece szkolnej utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Powstało ono dzięki projektowi MEN, współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny. Biblioteka wzbogaciła się wówczas o 4 dodatkowe stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem, skaner oraz urządzenie wielofunkcyjne. W późniejszych latach, w ramach tego samego projektu, pracownię ICIM powiększono o kolejny sprzęt komputerowy.

Obecnie posiadamy 8 stanowisk komputerowych, skaner, urządzenie wielofunkcyjne. W bibliotece znajdują się również laptopy, rzutniki oraz ekrany projekcyjne, systematycznie wykorzystywane przez nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

z 23z 27

z 24z 26

W 2006 roku pomieszczenia biblioteki zostały gruntownie wyremontowane. Wymieniono podłoże, oświetlenie, a stare drewniane regały zastąpiono nowymi – metalowymi. Dzięki temu biblioteka zyskała bardziej przytulny i nowoczesny wygląd.

z 30z 29

z 28W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka przejęła zbiory NKJO. Jej księgozbiór powiększył się wówczas o 6059 woluminów: książki, kasety, materiały multimedialne do nauki języków obcych.

Księgozbiór naszej biblioteki jest sukcesywnie selekcjonowany i uzupełniany, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli, a oprogramowanie wciąż uaktualniane.

Zapraszamy zatem wszystkich do korzystania z zasobów oraz możliwości oferowanych przez bibliotekę szkolną.

Sięgajmy po dobre książki, albowiem – gdybyśmy tyle tylko umieli, ile się w szkołach nauczyć można, mądrość nasza byłaby […] dziecinna, błaha. Jedno zaś tylko czytanie książek czyni ludzi uczonymi i wielkimi w ojczyźnie.*

* Z regulaminu Gimnazjum OO.Pijarów ( rok 1881 ).Cytat pochodzi ze strony www:Biblioteka liceum i gimnazjum zakonu Pijarów w Krakowie[online][dostęp:01.09.2010]. Dostępny w: http://www.liceum.pijarzy.pl/biblioteka

Historia biblioteki szkolnej została opracowana na podstawie:

– Gimnazjum i Liceum w Leżajsku 1912 -2002. Księga Jubileuszowa pod red. Zbigniewa Andresa. Wyd. 2 popr. i uzup. Leżajsk-Rzeszów. Edytor.2003. ISBN 83-917694-1-0

– Sprawozdań z pracy biblioteki szkolnej

Na półce NOWOŚCI można znaleźć m.in. takie książki jak:
A
Adamczyk Piotr: Pożądanie mieszka w szafie
Ali Latifa: Zdradzona : ucieczka z Iraku
Allenie Isabel: Zorro: narodziny legendy
Amanda Quick: Trucizna doskonała
Anderson Laurie Halse: Motylki : wstrząsająca opowieść anorektyczki
Aslam Nadeem: Bezowocne czuwanie
B
Baccalario Pierdomenico: Kieliszek trucizny
Bagley Tennent H.: Wojny szpiegów : krety, tajemnice i śmiertelnie niebezpieczne zagrywki
Ballad J.G.: Imperium Słońca
Bałwas Marek: Dobre przesłanie Osiołka na kółkach
Bart Andrzej: Rewers: nowela filmowa
Basso Adrienne: Szlachetna przysięga
Bejda Henryk: Czyściec istnieje naprawdę!
Bieńczyk Marek: Książka twarzy
Błażejewska Katarzyna: Koktajle: dla zdrowia i urody
Bragdon Allen D.: Ćwicz swój umysł: sprawniejszy mózg w 3 miesiące
Braun Lilian Jackson: Kot który czytał wspak
Brett Regina: Jesteś cudem: 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym
Brewer Gene: K-PAX
Brigitte Kolloch, Zöller Elisabeth: Dziennik bulimiczki
Broer Wolfgang: Z zawodu jestem papieżem : anegdoty z życia papieża Jana Pawła II
Broocks Rice: Bóg nie umarł : [dowody na istnienie Boga w dobie niepewności]
Brown Dan: Anioły i demony
Bryson Bill: Śniadanie z kangurami: Australijskie przygody
Brzechwa Jan: Brzechwa dla dorosłych
Budzyński Wiesław: Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila
Bukowski Kazimierz: Dobra Nowina – dziś : refleksje liturgiczne. T. 1 -2
Burpo Todd: Niebo istnieje… Naprawdę! : niesamowita historia małego chłopca o wyprawie do nieba i z powrotem
Burpo Todd: Niebo zmienia wszystko : żyjąc perspektywą wieczności
C
Campbell LeAnne: Nowoczesne zasady odżywiania w praktyce : 120 przepisów na dania roślinne
Carothers Merlin R.: Moc uwielbienia : jak duchowa dynamika uwielbienia przemienia życie
Carre John: Wierny ogrodnik
Cast Kristin: Pocałunki z piekła
Cast P. C: Nieposkromiona
Cejrowski Wojciech: Kołtun się jeży
Cejrowski Wojciech: Podróżnik WC : wydanie II poprawione
Cejrowski Wojciech: Rio Anaconda : Gringo i ostatni szaman plemienia Carapana
Cejrowski Wojciech: Wyspa na prerii
Chandler Elizabeth: Pocałunek anioła
Charlotte Link: Ciernista róża
Chętkowski Dariusz: Nauczycielskie perypetie
Chmielewska Joanna: (Nie)Boszczyk mąż
Chmielewska Joanna: Boczne drogi
Christiane F.: My, dzieci z dworca ZOO
Christie Agatha: Dlaczego nie Evans?
Christie Agatha: Przyjdź i zgiń
Cialdini Robert: Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka
Clancy Tom: Przestępcza sieć
Clancy Tom: Zamach
Clarkson Jeremy: Świat według Clarksona
Coben Harlan: Kilka sekund od śmierci
Coben Harlan: Schronienie
Coben, Harlan: Bez pożegnania
Coelho Paulo: Alef
Coelho Paulo: Brida
Crespy Michel: Afera Leopolda
Crichton Michael: Następny
Cyra Adam: Rotmistrz Pilecki: ochotnik do Auschwitz
D
DehneJacek l: Lala
Dekker Ted: Błysk
Dekker Ted: Kiss : skradnie nie tylko twoje serce
Dekker Ted: Mroczna kolekcja
Dekker Ted: Trzy: thriller
Deover Jeffery: Błękitna pustka
Dirnbeck Josef: Książka o aniołach : o dobrych mocach, które nas chronią i prowadzą
Donimirski Andrzej: Niezwykłe kobiety w dziejach : szkice biograficzne: część pierwsza: od starożytności do końca XIX w.
Du Brul, Jack: Klątwa Pandory
Ducret Diane: Kobiety dyktatorów
Ducret Diane: Kobiety dyktatorów. 2
Dudek Antoni: Historia polityczna Polski 1989-2012
Dyduch Łukasz: Gra o życie
E
Eben Alexander: Dowód : prawdziwa historia neurochirurga, który przekroczył granicę śmierci i odkrył niebo
Eben Alexander: Mapa nieba : nauka, religia i zwykli ludzie udowadniają, że zaświaty naprawdę istnieją
Eco Umberto: Tajemniczy płomień królowej Loany: powieść ilustrowana
Eco Umberto: Zapiski na pudełku od zapałek; [1986-1991]
Edelman Marek: I była miłość w getcie
Eldredge John: Dzikie serce : tęsknoty męskiej duszy
Evans Nicholas: Przepaść
F
Fanzaga Livio: Proroctwo o końcu świata : dziesięć tajemnic Medjugorie
Fathallah Judith: Chuda
Fleming Ian: Moonraker
Fleszarowa-Muskat Stanisława: Dwie ścieżki czasu
Follett Ken: Noc nad oceanem
Follett Ken: Zamieć
Fox Marta: Cafe Plotka
Francis Dick: Zasłona dymna
Fredro-Boniecka, Maria: Łączniczki: wspomnienia z Powstania Warszawskiego
Frey Jana: Powietrze na śniadanie
G
Garbacz Dionizy: Wołyniak, legenda prawdziwa
Gerritsen Tess: Milcząca dziewczyna
Gerritsen Tess: Ostatni, który umrze
Głowiński Michał: Kręgi obcości : opowieść autobiograficzna
Golden Arthur: Wyznania gejszy
Gong Robert: W pogoni za miłością
Goodman Felicitas D: Egzorcyzmy Anneliese Michel : opętanie w Klingenberg w świetle nauki
Gordon Noah: Medicus z Saragossy
Grabowska-Grzyb Ałbena: Tam, gdzie urodził się Orfeusz : Bułgaria, jakiej nie znacie
Green John: Gwiazd naszych wina
Green John: Papierowe miasta
Grisham John: Apelacja
Grochola Katarzyna: Houston, mamy problem
Grochola Katarzyna: A nie mówiłam
Grochola Katarzyna: Osobowość ćmy
Grochola Katarzyna: Podanie o miłość
Grochola Katarzyna: Trochę większy poniedziałek
Grochola Katarzyna: Upoważnienie do szczęścia
Groom Winston: Forrest Gump
Grzegorzewski Adrian: Czas tęsknoty
Grzędowicz Jarosław: Popiół i kurz. Opowieść ze świata Pomiędzy
Gue Bernhard: To mi się uda: recepta na świadome i dobre życie
Gutowska-Adamczyk Małgorzata: 13 Poprzeczna
Gutowska-Adamczyk Małgorzata: Mariola, moje krople…
Gutowska-Adamczyk Małgorzata: Wystarczy, że jesteś
Gutowska-Adamczyk, Małgorzata: Niebieskie nitki
H
Harrison Kim: Randki z piekła
Harvey Alyxandra: Córka medium
Hayes Sophie: Sprzedana
Helle Paweł: Ostatnia Wieczerza
Heller Michał: Bóg i nauka : moje dwie drogi do jednego celu
Henri J. M. Nouwen: Sztuka życia Opowieść o przyjaźni i cierpieniu
Herbich Anna: Dziewczyny z powstania
Herbich Anna: Dziewczyny z Syberii : prawdziwe historie
Higgins Jack: Bez przebaczenia
Holt Victoria: Tajemnicza kobieta
Horny Nick: Był sobie chłopiec
Hurlak Patrycja: Nawrócona wiedźma
Hybels Bill: Życie, które działa : jak znaleźć drogę do prawdziwej mądrości
I
Ilibagiza Immaculée: Chłopak, który spotkał Jezusa : Segatashaya z Kibeho
J
Jackson Lisa: Mściwość
Jagielska Grażyna: Korespondent
Jagielski Wojciech: Dobre miejsce do umierania
Jagiełło Joanna: Kawa z kardamonem
Jan Paweł II: I wy bądźcie radośni: przesłanie
Jan Paweł II: Pamięć i tożsamość: rozmowy na przełomie tysiącleci
Jan Paweł II: Przesłanie
Jan Paweł II: Pytania do Papieża
Janicki Kamil: Pierwsze damy II Rzeczpospolitej
Jaskulski Marcin: Impreza
Jersild Per Christian: Żyjący mózg
Jian Ma: Czerwony pył
Johnson Elana: Zawładnięci
Johnson Spencer: Kto zabrał mój ser? : opowieść dla młodzieży
Jones James: Cienka czerwona linia
Jurczenko-Topolska Iwona: Bociany przylatują zimą
K
Kaczkowski Jan: Szału nie ma, jest rak : z ks. Janem Kaczkowskim rozmawia Katarzyna Jabłońska
Kaku Michio: Hiperprzestrzeń: naukowa podróż przez wszechświat
Kalacińska Małgorzata: Zwyczajny facet
Kalicińska Małgorzata: Dom nad rozlewiskiem
Kalicińska Małgorzata: Miłość nad rozlewiskiem
Kalicińska Małgorzata: Powroty nad rozlewiskiem
Kania Dorota: Resortowe dzieci : służby
Kapuściński Ryszard: Busz po polsku
Karwan-Jastrzębska Ewa: Sobowtór
Kava Alex: Fałszywy mrok
Kava Alex: Zabójczy wirus
Kellerman Jonathan: Bagno
Keneally Thomas: Lista Schindlera
Kim Suki: Pozdrowienia z Korei : uczyłam dzieci północnokoreańskich elit
King Stephen: Bezsenność
King Stephen: Carrie
King Stephen: Desperacja
King Stephen: Martwa strefa
King Stephen: Ostatni bastion Barta Damesa
King Stephen: Ręka mistrza:
King Stephen: Serca Atlantydów
King Stephen: Sklepik z marzeniami
Kłys Anna Karolina: Brudne serca : jak zafałszowaliśmy historię chłopców z lasu i ubeków
Kolloch Brigitte, Zöller Elisabeth: Dziennik bulimiczki
Kołodkiewicz Magda: Zupa musi być : opowieść dobrze przyprawiona
Konik Roman: Znamię na potylicy : opowieść o rotmistrzu Pileckim
Konwicki Tadeusz: Zwierzoczłekoupiór
Kosiarski Stefan: Tego nie mogę zapomnieć
Kosik Rafał: Kameleon
Kosika: Antologia Cezarego Zbierzchowskiego, Marcina Przybyłka, Andrzeja Miszczaka, Michała Cetnarowskiego, Pawła Majki, Wojciecha Szydy, Alexandra Gutsche i Błażeja Jaworowskiego oraz najnowsza minipowieść Jacka Dukaja.
Kosmowska Barbara: Niebieski autobus
Kosmowska Barbara: Samotni.pl
Kostova Elizabeth: Historyk
Kozioł Dorota: Legendy : z Tarnobrzega i okolic
Krajewski Marek: Widma w mieście Breslau
Krajski Stanisław: Tu chodzi o Polskę
Krall Hanna: Hipnoza
Krall Hanna: Wyjątkowo długa linia
Krall, Hanna: Co się stało z naszą bajką
Kuczok Wojciech: Gnój
Kuczyński Maciej: Czeluść
Kunzru Hari: Transmisja
Kyle Chris: Snajper : historia najniebezpieczniejszego snajpera w dziejach amerykańskiej armii
L
Lamy Matt: 100 najdziwniejszych, niewyjaśnionych zagadek i tajemnic
Larsson Stieg: Dziewczyna, która igrała z ogniem
Larsson Stieg: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
Larsson Stieg: Zamek z piasku, który runął
Le Clezio Jean Marie Gustave: Urania
Le Guin Ursula K.: Czarnoksiężnik z Archipelagu
Le Guin Ursula K.: Miasto złudzeń
Lessing Doris: Mrowisko
Lessing Doris: Piąte dziecko
Lipko Tomasz: Notebook
Lippman Laura: Wyroki życia
Logue Mark: Jak zostać królem
Ludlum Robert: Zemsta Łazarza: Robert Ludlum otwiera tajne archiwa
Lukas Elisabeth: Sztuka życia na cały rok
Lutz Lisa: Akta Spellmanów
Ł
Łozińska Maja: W przedwojennej Polsce : życie codzienne i niecodzienne
Łysiak Waldemar: Ostatnia kohorta
M
MacBride Stuart: Ślepy zaułek
Mankell Henning: Nim nadejdzie mróz
Mann Wojciech: Kroniki wariata z kraju i ze świata
Mann Wojciech: Podróże małe i duże : czyli jak zostaliśmy światowcami
Marc Gonsalves, Keith Stansell, Tom Howes oraz Gary Brozek: Droga ku wolności : 1967 dni w kolumbijskiej dżungli
Markowska-Radziłowicz Ewa: Paprochy
Marshall Robert: W kanałach Lwowa
Marzec Przemysław: Bagdad 67 dni
Masterton Graham: Zemsta Manitou
Mazurek Krzysztof: Osiem kroków tanga
McGovern Cammie: Spójrz mi w oczy
McGrath Helen: Trudne osobowości : jak radzić sobie ze szkodliwymi zachowaniami innych oraz własnymi
McMaho Katharine: Róża Sewastopola
McMartry Larry: Czułe słówka
Mentzel Zbigniew: Wszystkie języki świata
Merdas Alina: W wieczne zachwyceni : 30-dniowe rekolekcje z Norwidem
Metaxas Eric: Cuda : czym są, czemu się zdarzają i jak mogą zmienić twoje życie
Meyer Stephanie Zmierzch
Meyer Stephanie: Księżyc w nowiu
Meyer Stephanie: Przed świtem
Meyer Stephanie: Zmierzch
Meyer Stephenie: Intruz
Meyer Stephenie: Zaćmienie
Michalak Katarzyna: Amelia
Michałowski Witold Stanisław: Niezwykłe safari Witolda M.
Minarety Bagdadu : antologia poezji polskiej w Iraku 1942-1943 / wybór i oprac. Zbigniew
Mitchell David Stephen: Atlas chmur
Modelski Łukasz: Dziewczyny wojenne : prawdziwe historie
Moir Anne: Płeć mózgu: o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą Myśliwski Wiesław: Traktat o łuskaniu fasoli
Moja Matka Maryja : almanach
Moody Raymond A.: Życie po życiu : badanie zjawiska przeżycia po śmierci klinicznej
Moore Christopher: Baranek
Motyka Grzegorz: Od rzezi wołyńskiej do akcji “Wisła” : konflikt polsko-ukraiński 1943-1947
Mularczyk Andrzej: Katyń. Post mortem
Myron Vicki: Dewey : wielki kot w małym mieście
N
Narewska Beata: Ludzie, pasje, wartości : rozmowy o dokonywaniu wyborów
Nelson Jandy: Niebo jest wszędzie
Niklewicz Piotr: Niezwykła kariera Antoniego K.
Noble Elizabeth: Nasze sprawy
Normann Ursula: Trening pamięci
Nouwen Henri J. M.: Sztuka życia Opowieść o przyjaźni i cierpieniu
Nouwen Henri J. M: Powrót syna marnotrawnego : rozważania o ojcach, braciach i synach
Nowak Ewa: Bransoletka
Nowak Ewa: Nie do pary
Nowak Ewa: Yellow bahama w prążki
Nowak Szymon: Dziewczyny wyklęte
Nurowska Maria: Imię twoje…
Nurowska Maria: Listy miłości
Nurowska Maria: Miłośnica
Nurowska Maria: Mój przyjaciel zdrajca
Nurowska Maria: Powrót do Lwowa
Nurowska Maria: Tango dla trojga
O
Ondaatje Michael: Angielski pacjent
Orlev Uri: Biegnij chłopcze, biegnij
Orliński Wojciech: Internet. Czas się bać
Osiecka Agnieszka: Biała bluzka : najpiękniejsze opowiadania
Ostrowicka Beata: Misia rządzi
Ostrowicka Beata: Świat do góry nogami
Ostrowicka Beata: Zła dziewczyna
Ostrowski Jacek: Transplantacja
P
Pałkiewicz Jacek: Dżungla miasta : klucz do bezpieczeństwa
Pamuk Orhan: Nowe życie
Paretti Frank: Dom: droga ucieczki jest w tobie
Patterson James: Negocjator
Patzlaff Rainer: Zastygłe spojrzenie : fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka
Pawlikowska Beata: Blondynka na Kubie
Pawlikowska Beata: Blondynka na Sri Lance
Pawlikowska Beata: Blondynka u szamana: magiczna wyprawa do świata amazońskich Indian
Pawlikowska Beata: Blondynka w Brazylii
Pawlikowska Beata: Blondynka w Chinach
Pawlikowska Beata: Blondynka w Himalajach
Pawlikowska Beata: Blondynka w Peru
Pawlikowska Beata: Blondynka w podróży : poradnik globtrotera
Pawlikowska Beata: Myśl pozytywnie
Pawlikowska Beata: Największe kłamstwa naszej cywilizacji
Pawlikowska Beata: Największe skarby naszej cywilizacji
Pawlikowska Beata: Planeta dobrych myśli
Pawlikowska Beata: Trening szczęścia
Pawlikowska Beata: W dżungli podświadomości
Pawlikowska Beata: W dżungli zdrowia
Pawlikowska Beata: W dżungli życia: poradnik dla dziewczyn i chłopców
Peale Norman Vincent: Moc pozytywnego myślenia
Peale Norman Vincent: Możesz jeśli myślisz że możesz
Pease Allan: Mowa ciała
Perepeczko Andrzej: Komandosi w akcji
Pękala Marek: O Boże, znowu goście! : komedia
Picoult Jodi: Bez mojej zgody
Picoult Jodi: Dziewiętnaście minut
Piekarska Małgorzata Karolina: Klasa pani Czajki
Piekarska Małgorzata Karolina: Lo-teria
Pieprzyca Maciej: Chce się żyć
Pilecki Andrzej: Pilecki : śladami mojego taty
Pilot Marian: Pióropusz
Podsiadły-Natorska Ewa: Błękitne dziewczyny
Pratchett Terry: Długa ziemia
Przebieracz Edward: Ty wskazałeś drogę do miłości : almanach
Przewoźniak Marcin: Niezbędnik dobrych manier : dla nastolatków
Pulikowski Jacek: Ewa czuje inaczej
Pulikowski Jacek: Krokodyl dla ukochanej
R
Redfield James: Dziesiąte Wtajemniczenie : zatrzymując Wizję
Redfield James: Niebiańska przepowiednia
Rivers Francine: Echo w ciemności
Rivers Francine: Głos w wietrze
Rivers Francine: Jak świt poranka
Robert J Szmidt.: Samotność Anioła Zagłady
Rohan Zina: Córka oficera
Romanowski Zbigniew: Cień jaskółki
Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki
Roth Jürgen: Tajne akta S : Smoleńsk, MH-17 i wojna Putina na Ukrainie
Rudnicka Olga: Diabli nadali
Rudzka Teresa Monika: Singielka
Ruiz Zafón Carlos: Cień wiatru
Ruiz Zafón Carlos: Gra anioła
Ruiz Zafón Carlos: Marina
Ruiz Zafón Carlos: Światła września
S
Saint-Exupéry Antoine: Mały Książę : z ilustracjami autora
Salisbury Melinda: Córka zjadaczki grzechów
Sapieżyna Matylda: My i nasze Siedliska
Schmitt Eric Emanuel: Tektonika uczuć
Schmitt Eric-Emmanuel: Dziecko Noego
Schmitt Éric-Emmanuel: Kiki van Beethoven
Schmitt Eric-Emmanuel: Tajemnica pani Ming
Schmitt Eric-Emmanuel: Ulisses z Bagdadu
Science Fiction. Teksty autorstwa Michała Protasiuka, Jakuba Nowaka, Rafała
Seierstad Asne: Księgarz z Kabulu
Setterfield Diane: Trzynasta opowieść
Shariff Samia: Za zasłoną strachu : wstrząsająca opowieść o dramatycznych losach Algierki uciekającej przed mężem, rodziną i własnym krajem w poszukiwaniu wolności i tożsamości
Shariff Samia: Pohańbione : wstrząsająca kontynuacja autobiografii “Za zasłoną strachu”
Sheldon Sidney: Niebo się wali
Sieradzki Andrzej: Tajemnice ludzkości : w pytaniach i odpowiedziach
Sieradzki Andrzej: Tajemnice natury : w pytaniach i odpowiedziach
Siesicka Krystyna: Dziewczyna Mistrza Gry
Siesicka Krystyna: Jezioro osobliwości
Siesicka Krystyna: Ulica Świętego Wawrzyńca
Skłodowska-Curie Maria: Listy
Słobodzianek Tadeusz: Nasza klasa : historia w XIV lekcjach
Smaszcz Waldemar: Serce nie do pary : o księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach
Solomon Annie: Mroczna tożsamość
Sowa Izabela: Blagierka
Sowa Izabela: Ścianka działowa
Spitzer Manfred: Jak uczy się mózg
St. Crow Lili: Zazdrość
Stachowicz-Gacek Katarzyna Sylwia, Szczepańska Agnieszka: Zielony trabant
Stephens Megan: Kupiona i sprzedana
Strehlow Wighard: Leczenie chorób duszy : Św. Hildegarda z Bingen : Terapia Hildegardowa dla cierpiących na depresję, lęki, bezsenność lub stres
Sumińska Dorota: Autobiografia na czterech łapach, czyli historia jednej rodziny oraz psów, kotów, krów, koni, jeży, słoni, węży… i ich krewnych
Sumińska Dorota: Dalej na czterech łapach
Sumliński Wojciech: Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego
Suworow Wiktor: Matka diabła : kulisy rządów Chruszczowa
Szmidt Robert J.: Samotność Anioła Zagłady
Szpilman Władysław: Pianista
Szwaja Monika: Dziewice, do boju!
Szwaja Monika: Jestem nudziarą
Szwaja Monika: Romans na receptę
Szwaja Monika: Zatoka trujących jabłuszek
Szymańska-Borginon Katarzyna: W piżamie do Europy
Ś
Świderski Bronisław: Asystent śmierci
Świerczewska Krystyna: Listy do przyjaciela
Świtaj Janusz: 12 oddechów na minutę
T
Tarloff Erik: Człowiek, który napisał książkę
Terakowska Dorota: Dobry adres to człowiek
Terakowska Dorota: Muzeum rzeczy nieistniejących
Terakowska Dorota: Ono
Thorwald Jürgen: Iluzja : żołnierze radzieccy w armii Hitlera
Tiainen Marja Lenna: Wyszedł z domu
Tokarczuk Olga: Bieguni
Tokarczuk Olga: Prowadź swój pług przez kości umarłych
Tombak Michał: Czy można żyć 150 lat?
Tombak Michał: Droga do zdrowia
Tryzna Tomek: Panna Nikt
Trześniowski Zbigniew: Od Rzeszowa: Legendy i opowieści regionu rzeszowskiego Tym Stanisław: Ryś
Turek Roman: Pokosy : (opowiadania i opowieści)
Tyrmand Leopold: Zły
U
Ulatowska Maria: Kamienica przy Kruczej
V
Vitale Serena: Guzik Puszkina
Vujicic Nick: Bez granic! : 50 inspirujących rozważań Nicka Vujicica
Vujicic Nick: Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!
Vujicic Nick: Niezwyciężony! : potęga wiary w działaniu
W
Wagasewicz Katarzyna: Eliza. Część 1, Odnaleźć swoje miejsce
Wałęsa Danuta: Marzenia i tajemnice
Warchał Jan: Młodzieńcze lata cadyka Elimelicha z Leżajska
Wheeler J.Craig: Kosmiczne katastrofy
Wildstein Bronisław: Cienie moich czasów
Winnicka Ewa: Londyńczycy
Winnicka Ewa: Obywatel Stuhr : z Jerzym i Maciejem rozmawia Ewa Winnicka
Wojciechowska Martyna: Kambodża
Wojciechowska Martyna: Wenezuela
Wojtyła Karol: Poezje zebrane: Tryptyk rzymski
Wojtyła Karol: Poezje; Dramaty; Szkice
Wołoszański Bogusław: Operacja Talos
Woyach Robert B.: Jak zostać przywódcą?
Z
Zakochany w każdym człowieku : Wspomnienia o ks. Michale Potaczale Apostole Dobroci i wybór jego pism / Zebrał i oprac. Jan W. Lachendro
Zalewski Piotr: Wyrwani z niewoli
Zalewski Witold: Zakładnicy
Zamiatin Eugeniusz: My
Zaucha Andrzej: Moskwa Nord-Ost
Ziemiec Krzysztof: Niepokonani
Ziemiec Krzysztof: Wszystko jest po coś
Zwoliński Andrzej: Sekty w Internecie